Kort historik om fjärrvärmemonopolet

1996
Fram till att elmarknaden öppnades 1996 rådde kommunallagens självkostnads- och likställighetsprinciper för fjärrvärmen och verksamheten fick inte  bedrivas i vinstsyfte.

När elmarknaden öppnades beslöts att även fjärrvärmenäten skulle bedrivas på affärsmässig grund men någon reglering av monopolet infördes inte.

Prishöjningar och dåligt kundbemötande ledde till kraftig kritik mot fjärrvärmemonopolet.


2003-2004
Regeringen Persson tillsätter Fjärrvärmeutredning (direktiv N 2003:03) som presenterade förslaget Skäligt pris på fjärrvärme (SOU 2004:136). Läs mer här.

 

2006
Industrigruppen Återvunnen Energi (IÅE) bildades 2006 som ett resultat av att Fjärrvärmeutredningen inte seriöst tog upp frågan om tredjepartstillträde och slopat monopol i fjärrvärmen.

 

2008
År 2008 kom Fjärrvärmelagen (2008:263). Monopolet kvarstår men möjlighet att driva ärenden till fjärrvärmenämnden införs. Läs mer här.

 

2008
Fjärrvärmenämnden inrättades 1 juli 2008 som en partssammansatt nämnd utan sanktionsmöjligheter där kunder och externa producenter ej är representerade. Läs mer här.

 

2009
Fortsatt kraftiga protester från kunder och industri mot monopolet.

År 2009 tillsätter regeringen Reinfeldt  en ny utredning, TPA-utredningen.

 

2011
TPA-utredningen kommer 2011 med slutbetänkandet Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) som föreslår att konkurrens införs utan undantag i alla fjärrvärmenät genom tredjepartstillträde. Läs mer här.

 

2012
Förslaget från TPA-utredningen om konkurrens motarbetades kraftigt av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och främst kommunala fjärrvärmeföretag

Utredningens förslag avvisas år 2012 av energiminister Anna-Karin Hatt som ger i uppdrag till Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag till hur externa värmeproducenter kan anslutas till fjärrvärmenäten med bibehållet fjärrvärmemonopol. Myndigheterna kommer med förslag som i praktiken ger fjärrvärmeföretagen vetorätt mot uppkoppling av externa värmeleverantörer.

 

2013-2014
Förslaget resulterar i propositionen Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (2013/14:187) som riksdagen beslutar om 2014. Lagtexten finns här, se §37 här. Lagstiftningen om ”reglerat tillträde” börjar gälla 1 augusti 2014.

Reglerat tillträde ger i praktiken fjärrvärmeföretagen vetorätt mot externa värmeleverantörer och monopolet kvarstår.

2016
Fram till 10 oktober 2016 har tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen inte haft ett enda ärende m a a lagen om ”reglerat tillträde”.