OpinionSvenskarna emot monopolet.

På uppdrag av Industrigruppen för återvunnen energi genomförde SKOP under mars 2012 en undersökning kring svenskarnas syn på fjärrvärmemonopolet. Resultaten redovisas nedan genom de olika frågeställningarna.

I samtliga frågeställningar är en övertygande majoritet positiva till avmonopolisering oavsett politisk härkomst. Det borgerliga blocket är lite mer positiv men inom alla partier finns en majoritet för att luckra upp monopolet. Den fråga där flest trodde att fjärrvärmemonopolet var skadligt handlade om monopolet utnyttjas för att höja priserna. Där svarade fler än åtta av tio att de trodde det.


Tre av fyra tror att det vore bäst om de fick välja mellan olika leverantörer.

På frågan: ”Vad tror du skulle vara bäst för fjärrvärmekunderna – att det lokala monopolet blir kvar eller att kunderna fick välja mellan flera leverantörer?” svarade nästan tre av fyra att ett öppet nät med möjlighet att välja leverantör skulle gynna fjärrvärmekonsumenterna. Endast en av fem trodde att det nuvarande monopolet var mest fördelaktigt.

diagram1


Miljöeffekter av öppna fjärrvärmenät

På frågan: ”Idag släpper industrierna ut mycket värme i luften, sjöar och hav därför att de inte får sälja den genom fjärrvärmenäten. Tror du att miljön skulle bli bättre eller sämre om industrierna fick sälja den värmen på fjärrvärmenäten?” svarade ungefär 7 av tio svenskar tror att miljön skulle bli bättre, en av fyra tror inte att det skulle göra någon skillnad medan endast en procent tror att miljön skulle bli sämre.

diagram2

En viss skillnad kan skönjas sett till politiks härkomst där borgerliga väljare generellt är mer positiva till avmonopolisering än det röd-gröna blocket.Fjärrvärmemonopolet och priserna

På frågan: ”Tror du att lokala fjärrvärmemonopol kan utnyttja sitt monopol för att ta ut ett högre pris?” svarade fler än åtta av tio svenskar att de tror att fjärrvärmemonopolet utnyttjar sin ställning för att ta ut ett högre pris. 14 procent tror att de inte gör det.

diagram3

Även en studie gjort av SIFO på uppdrag av EON stödjer dessa slutsatser. En majoritet av svenska folket är för en ökad konkurrens på fjärrvärmenäten.